Acerca das UDIAF

As UDIAF (Unidades de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar) son dispositivos especializados en Atención Temperá e acompañamento ás familias cando os nenos e nenas de 0 a 6 anos presentan disarmonías ou situacións evolutivas polas que precisan apoio no seu desenvolvemento persoal.

Creadas en 2009 como unidades piloto de Atención Temperá, as UDIAF están situadas actualmente nas comarcas do Salnés Norte, Salnés Sur, Deza e Bergantiños e son xestionadas pola Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT).

Están financiadas ao 100% pola Xunta de Galicia mediante convenio e forman parte da Rede pública galega de Atención Temperá.

Os nosos servizos

As UDIAF actúan apoiando o desenvolvemento persoal de cada neno ou nena, acollendo as preocupacións das familias e promovendo contornas que faciliten a socialización e inclusión dos nenos e as nenas na etapa de 0 a 6 anos.

Atención pública, próxima e gratuíta
Cooperación e coordinación
Equipo interdisciplinar
Apoio terapéutico
Asesoramento familiar
Apoio ó desenvolvemento persoal

Acceso e proceso asistencial

  • O acceso á UDIAF, de conformidade coa regulación da Rede galega de Atención Temperá, realízase a través do Pediatra de cabecera de cada neno/a
  • A solicitude formalízase mediante un formulario asinado polos pais ou titores legales de cada neno/a e dirixido ao equipo de cada UDIAF
  • O equipo da UDIAF asigna a cada neno/a e familia un coordinador de caso que será o profesional de referencia da familia
  • As actuacións das UDIAF están dirixidas a facilitar o progreso evolutivo de cada neno/a e a súa socialización sempre en colaboración coa familia e os recursos educativos, sociais ou sanitarios que apoian a saúde, educación e benestar de cada neno/a e cada familia
  • A modalidade concreta de intervención das UDIAF é flexible, adáptase as necesidades de apoio que precisa cada neno/a e as circunstancias de  cada familia.
  • A intervención organízase mediante un Programa Personalizado de Intervención (PPI) asinado pola familia
  • No momento da finalización do servizo entrégase á familia un informe expositivo da intervención realizada e das orientacións que procedan.
  • No seu caso, facilítase a transición a calquera outro recurso ou servizo

Acollida

Acollida e valoración da demanda

Valoración

Valoración das dificultades e das fortalezas de cada neno/a e das súas circunstancias evolutivas

Intervención

Prestación dos apoios que sexan precisos

Orientación

Acompañamento, orientación e apoio á familia

Coordinación

Coordinación con outros servizos sanitarios, educativos e sociais

Fin do servizo

Finalización do servizo

Misión

O noso traballo diríxese a favorecer o desenvolvemento e benestar das crianzas dende unha perspectiva integral a través dun modelo de intervención que inclúa o neno ou nena, a súa familia e a súa contorna.

Poñemos especial interese na prevención para ofrecer unha atención o máis precoz posible cando se detecte un risco ou dificultade no desenvolvemento, tendo en conta a especial sensibilidade e plasticidade da etapa madurativa de 0 a 6 anos.

Visión

Apostamos por un enfoque trans e interdisciplinar, que aglutina e facilita o traballo en equipo de todas as disciplinas que poden acceder á formación especializada en desenvolvemento infantil e apoio familiar.

Entendemos a intervención dende a comprensión de cada neno/a como un suxeito único que desenvolve a súa identidade nun sistema relacional sociofamiliar.

Os nosos valores

Traballo en equipo e colaboración en rede

Respecto pola singularidade de cada crianza e pola cultura e crenzas de cada familia

Profesionalidade, actualización, formación e innovación continua

Confianza no potencial dos nenos e nenas

Enraizado na comunidade

Implicación e compromiso

Transparencia, honestidade, ética

Responsabilidade social