Formación e Investigación

As Unidades de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar (UDIAF) do Deza, do Salnés e de Bergantiños son servizos comunitarios específicos de atención temperá destinados a  establecer medidas descentralizadas e territorializadas de promoción da autonomía persoal, prevención e apoio as familias con nenos/as con discapacidades no marco do sistema público dos servizos sociais, nas idades comprendidas entre os 0 e os 6 anos.

Unidades piloto

As Unidades do Deza e do Salnés foron establecidas como unidades piloto nas comarcas do Deza e do Salnés no ano 2009, estando operativas a partir do mes de xullo dese ano co obxectivo de deseñar unha  carteira de servizos, perfiles profesionais, metodoloxía de traballo en equipo, soportes e protocolos e módulos de formación para a creación dunha rede de servizos comunitarios específicos, de atención dende a proximidade as familias dos nenos/as con discapacidades de 0 a 16 anos e  prioritariamente de 0 a 6 (ver Memoria de avaliación, Xunta de Galicia 2009). Posteriormente decídese limitar o ámbito do servizo a etapa de 0 a 6 anos.

No ano 2014, incorpórase a estas dúas unidades unha terceira localizada no concello de Carballo e destinada a cubrir a comarca de Bergantiños.

E no ano 2023 prodúcese o desdobramento da Udiaf Salnés en dúas unidades: a Udiaf Salnés Norte, en Vilagarcía de Arousa e a Udiaf Salnés Sur, en Sanxenxo.

As catro UDIAF están financiadas ao 100% pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia

Memorias

Memoria 2009
Memoria 2010
Memoria 2011
Memoria 2012
Memoria 2013
Memoria 2014
Memoria 2015
Memoria 2016
Memoria 2017
Memoria 2018
Memoria 2019
Memoria 2020
Memoria 2021
Memoria 2022
Memoria 2023

Estudos realizados

Documento de organización e funcións, glosario de prestacións comunitarias e individuais .  Deseño de soportes .

Memoria-avaliacion-UDIAFS-2009.pdf (textogenerico.com)

 

Estudo dependencia: nenos/as en situación de dependencia segundo escala eve.

Memoria-Avaliacion-UDIAFS-AGAT-2010-e-carteira-de-servizos.pdf (textogenerico.com) pp. 15-29

 

Estudo preliminar de acreditación e carteira servizos.

Memoria-Avaliacion-UDIAFS-AGAT-2010-e-carteira-de-servizos.pdf (textogenerico.com) pp. 7-53

 

Deseño lóxico e testing dunha aplicación informática para a Rede galega de Atención Temperá.  

Modelo entregado á Xunta de Galicia no ano 2016 e colaboración continuada na mellora posterior

 

Colaboración no módulo de procesos de acollida, valoración, intervención e avaliación para o protocolo de coordinación, intervención e derivación .

Comisión Interdepartamental para o desenvolvemento do Protocolo de Coordinación, Intervención e Derivación derivado do Decreto 183/2013 polo que se crea a Rede galega de Atención Temperá.

 

Estudo perfís diagnósticos utilizando a organización diagnóstica en Atencion Temperá (ODAT) .

(2015): “Las dificultades  de clasificación  diagnóstica en Atención Temprana . La experiencia en dos unidades de Galicia”,  Revista Española de Discapacidad, 3 (1): 123-139

https://www.cedid.es/redis/index.php/redis/article/view/164

 

Informe xeral de avaliación e proposta de indicadores. Udiafs:  Servizos comunitarios de Atención Temperá.

https://www.researchgate.net/publication/304526810_UNIDADES_DE_DESENVOLVEMENTO_INFANTIL_E_APOIO_FAMILIAR_SERVIZOS_COMUNITARIOS_DE_ATENCION_TEMPERA

 

Indicadores para avaliar a calidade dos servizos.

(2017): “Buscando datos e indicadores para evaluar los servicios de Atención Temprana” .  Revista Española de Discapacidad, 5 (i): 77-98.

https://www.cedid.es/redis/index.php/redis/article/view/259

 

Estudio comparativo da perspectiva das familias e dos profesionais

En proceso o estudo da categorización dos motivos da demanda, co análise comparativo da categorización feita polas familias e polos profesionais con relación ao motivo principal da demanda asistencial

Satisfacción das familias

Dende o comezo da súa actividade as UDIAF rexistran a satisfacción das familias cos servizos recibidos a través dunha enquisa anual na que puntuan a UDIAF mediante dunha escala Likert de 1 (avaliación máis negativa) a 5 (avaliación máis positiva) adaptada da escala Measure of Process of Care (2004, King & Rosembaun) na que as familias dan a sua opinión sobre a acollida recibida, a posibilidade de falar das súas preocupacións e ser escoitados, a accesibilidade e dispoñibilidade dos profesionais a satisfacción coa información, atención e orientacións que reciben e a coordinación e colaboración da UDIAF con outros recursos e servizos.

Na gráfica adxunta ofrécese a valoración global das familias sobre a atención recibida